Wie zitten er in het jeugdteam?

Het jeugdteam is een multidisciplinair team. Dit betekent dat het jeugdteam uit verschillende medewerkers bestaat, ieder vanuit een eigen functie, organisatie en expertise. Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Alle partners vermeldt in onderstaande afbeelding zijn onderdeel van het jeugdteam Hoeksche Waard. Onder de afbeelding worden alle partners ook tekstueel opgesomd met een uitgebreide uitleg wat zij doen en hoe zij te werk gaan.

In deze afbeelding zien we alle instanties onder het Jeugdteam. Te zien zijn: Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid-Holland Zuid, Jeugd Preventie Team, Kwadraad Maatschappelijk werk, Youz Psychologen, Jong JGZ, MEE, De Vluchtheuvel en Enver.

De jeugdprofessionals binnen een jeugdteam bieden ondersteuning aan gezinnen bij meervoudige (opvoed) vragen, ongeacht beperking, culturele achtergrond en levensovertuiging. In de gezinnen wordt systeemgericht gewerkt. Dit betekent dat het hele gezin en het sociale netwerk in de ondersteuning wordt betrokken. Tijdens het toeleidingsproces onderzoekt de betrokken jeugdteam medewerker samen met u en uw gezin naar waar jullie tegenaan lopen. Indien nodig kunnen de volgende diensten ingezet worden:

Toeleiding

  • De jeugdprofessional kan jeugd- en opvoedhulp bieden aan u en uw gezin.
  • De jeugdprofessional biedt ondersteuning bij moeilijkheden in de thuissituatie en voert gesprekken met u als verzorger, uw kind en bijvoorbeeld op school. Dit doen wij onder andere door middel van ouderbegeleiding, bemiddeling, schoolgesprekken en/of kindgesprekken.
  • We geven trainingen voor ouder(s)/verzorger(s) en kinderen. Het aanbod vindt u op de website van het Jeugdteam.

Toegang

  • Als specialistische hulp nodig is, zal de jeugdprofessional het proces van doorverwijzen en aanmelden begeleiden.

Jeugd en Opvoedhulp

  • Het verlenen van Jeugd en Opvoedhulp. De jeugdprofessional biedt ondersteuning bij moeilijkheden in de thuissituatie en voert gesprekken met u als ouder(s)/verzorger(s), uw kind en op school. De jeugdprofessional richt zich op het creëren van een positieve en veilige leefomgeving voor uw kind.

Casusregie

  • De jeugdprofessional zorgt voor de verbinding tussen de verschillende hulpverleners binnen een gezin. Hij/zij houdt zicht op het hulpverlening- straject en stuurt, waar nodig, bij. We helpen u graag met de overgang naar zorg voor 18-/18+.

Ondersteuning of advies

Ervaar je onvrede over de jeugdhulp die je krijgt en heb je hulp nodig bij het bespreekbaar maken of indienen van jouw klacht, vraag dan hulp aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij kunnen jou informatie geven, helpen bij het opstellen van klachtbrieven en ondersteunen bij een gesprek met de organisatie/instelling. Neem contact op met het AKJ via 088 – 555 1000, stuur een email naar info@akj.nl of chat via de website www.akj.nl  De ondersteuning van het AKJ is gratis.”

Zij bieden op alle scholen in de Hoeksche Waard, zowel basis- als voortgezet onderwijs, preventieve, kortdurende psychosociale hulp aan kinderen, jeugdigen en/of ouders/verzorgers. Ook bieden zij groepswerk en trainingen aan. De school maatschappelijk werkers vormen de schakel tussen de scholen en Jeugdteam Hoeksche Waard.

De jeugdverpleegkundige adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van de jeugdigen. Jong JGZ bevordert, beschermt en bewaakt de gezondheid en de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van jeugdigen. Dit doen zij door middel van reguliere contactmomenten, die aan alle jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) worden aangeboden op meerdere belangrijke ontwikkelingsmomenten en leeftijden in de periode van 0-19 jaar. Hieronder vallen ook de vaccinaties. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) adviseert gemeenten op het gebied van preventieve gezondheidszorg en biedt trainingen en cursussen aan op het gebied van gezondheid en opvoeden. Ook nemen zij deel aan overlegstructuren op school en in de wijk. Het Opvoedbureau is een onderdeel van Jong JGZ en beantwoordt eenvoudige en korte opvoedvragen. Zij denken graag met u mee of weten de weg te vinden naar de juiste instanties, indien nodig.

MEE geeft informatie, advies en algemene ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. Ze doen dit op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Ze ondersteunen de ouder/ verzorger/cliënt bij het helder krijgen van de vragen en het zoeken naar oplossingen voor nu en in de toekomst. Stichting MEE voert de volgende hoofddiensten uit: onafhankelijke cliëntondersteuning, integrale vroeghulp (IVH), mantelzorgondersteuning, ondersteuning bij langdurige zorg (WLZ), sociale netwerkversterking (SNV) en vrijwilligersondersteuning.

Voor volwassenen is Algemeen Maatschappelijk Werk binnen het Jeugdteam Hoeksche Waard beschikbaar vanuit Kwadraad. Kwadraad begeleidt en ondersteunt mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. Denk daarbij aan vragen en problemen op gebied van relatie en huwelijk, geld en werk, gezin en opvoeding, rouw en verlies, ruzie en geweld.

Het Jeugd Preventie Team (JPT) is een samenwerkingsverband tussen de politie en Stichting Jeugdteams ZuidHolland Zuid. Bij het JPT werken een coördinator van de politie en traject-begeleiders van Stichting Jeugdteams samen in één team. Medewerkers van politie, Bureau Halt en Leerplicht kunnen door middel van een zorgmelding jongeren aanmelden bij het JPT. Het JPT begeleidt jongeren tot 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie. Voor jongeren onder 12 jaar wordt de speciaal hiervoor ontwikkelde methodiek, BASTA!, ingezet en uitgevoerd door de trajectbegeleiders van het JPT.

Vanuit Youz zijn er enkele psychologen toegevoegd aan het jeugdteam. Hiermee is de GGZ- kennis en expertise verbreed binnen het jeugdteam. Zij kunnen door de andere jeugdteam medewerkers gevraagd worden om mee te denken bij vermoedens van GGZ-problematiek bij een jeugdige. Zij kunnen enkele gesprekken voeren met de jeugdige of hun ouder(s)/verzorger(s), waarbij bijvoorbeeld psycho-educatie geboden kan worden of uitgezocht kan worden welke zorg noodzakelijk is.