Privacyverklaring

Het Jeugdteam Hoeksche Waard is een multidisciplinair team dat hulp biedt bij opvoeden en opgroeien. Dit betekent dat het jeugdteam uit verschillende medewerkers bestaat, ieder vanuit een eigen functie, organisatie en expertise. Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen.

Hieronder staan de organisaties vermeld die samen het Jeugdteam Hoeksche Waard vormen:

 • Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (jeugdprofessionals)
 • Stichting Jong JGZ (jeugdverpleegkundigen)
 • Jongeren Preventie Team (trajectbegeleiders JPT), als onderdeel van Stichting Jeugdteams ZHZ
 • Stichting Kwadraad (algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk)
 • Enver (schoolmaatschappelijk werk)
 • Stichting de Vluchtheuvel (schoolmaatschappelijk werk)
 • Youz PG (psychologen)
 • Stichting MEE Plus (onafhankelijke cliëntondersteuning)

Het adres van Jeugdteam Hoeksche Waard is:

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
Sportlaan 3C
3299 XG
Maasdam

Het wettelijk kader voor de hulpverlening is met name de Jeugdwet, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Partijen zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Doel gegevensverwerking

Je gegevens worden voor specifieke doelen verzameld:

 • voor (toeleiding tot) hulpverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor een eventueel klanttevredenheidsonderzoek.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doelen.

Toeleiding

 • Door je aan te melden op de website (www.jeugdteamhw.nl), geef je aan dat je kennis hebt genomen van de manier waarop het Jeugdteam Hoeksche Waard je persoonsgegevens verwerkt zoals is beschreven in deze privacyverklaring. Je kunt je ook telefonisch aanmelden via het servicebureau van MEE, in dat geval word je geïnformeerd door een medewerker van het servicebureau van MEE over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Jeugdteam Hoeksche Waard.
 • Het servicebureau van MEE heeft toegang tot TICK, het systeem van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, omdat het servicebureau van MEE als eerste aanspreekpunt fungeert en daarbij de aanmeldingen voor het Jeugdteam Hoeksche Waard ontvangt via de website, telefoon en e-mail.
 • Jouw aanmelding komt binnen bij Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid heeft de opdracht van gemeente Hoeksche Waard om de toegang tot de jeugdhulp te regelen. Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid beoordeelt de aanmelding en beheert de wachtlijst voor de toeleiding naar de jeugdhulp.
 • Als bij je aanmelding blijkt dat je al bekend bent bij één van de organisaties die samen het Jeugdteam Hoeksche Waard vormen, dan zullen wij jou laten weten dat er al informatie over jou bekend is. Wij zullen jou – of jouw gezaghebbende ouder(s) – dan toestemming vragen om deze informatie uit eerdere of lopende hulpverlening te gebruiken en om deze te bespreken tijdens het wachtlijstoverleg. Op die manier kunnen wij jou zo goed mogelijk helpen.
 • Wekelijks komt een afvaardiging van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, Kwadraad, MEE en Stichting Jong JGZ bij elkaar om de aanmeldingen te beoordelen. In dit wachtlijst overleg wordt per aangemelde casuïstiek besloten welke van deze organisaties die samen het Jeugdteam Hoeksche Waard vormen met de aanmelding aan de slag gaat.  

Hulpverlening

 • Vervolgens vindt een intakegesprek plaats door één of meerdere medewerkers van het Jeugdteam Hoeksche Waard. In het intakegesprek wordt je om toestemming gevraagd voor bespreking van je hulpvraag in het multidisciplinair overleg (MDO) van het Jeugdteam Hoeksche Waard.
 • Het MDO bestaat uit professionals van de verschillende organisaties die deelnemen in het Jeugdteam Hoeksche Waard; naast Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid zijn in dit overleg professionals aanwezig van Stichting Jong JGZ, het Jongeren Preventie Team (JPT), Kwadraad, Enver, Stichting de Vluchtheuvel, Youz PG en MEE. Het MDO bekijkt welke hulp of ondersteuning aansluit bij jouw hulpvraag. De uitkomst van het MDO wordt als advies gedeeld met jou (of je ouder(s), afhankelijk van jouw leeftijd). Na jouw akkoord wordt het advies schriftelijk opgenomen in een actieplan. Door ondertekening van het actieplan ga(an) jij (of je ouder(s) namens jou) akkoord met het daarin omschreven traject, of teken(en) jij of je ouder(s) voor gezien.
 • Een actieplan wordt opgeslagen in TICK, het systeem dat Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid gebruikt en dit dossier wordt beheerd (en ingezien) door Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. De andere organisaties die deel uitmaken van het Jeugdteam Hoeksche Waard beheren ieder hun eigen dossiers, waar de andere organisaties geen inzage in hebben. Iedere organisatie hanteert hierbij haar eigen autorisatiebeleid.
 • Na instemming van jou – of je ouder(s) – kan de hulpverlening beginnen.
 • Zijn één of enkele professionals aan jou toegewezen, dan hebben alleen deze professionals toegang tot je gegevens. In verband met vervanging of kwaliteitsdoeleinden kunnen collega professionals zich toegang verschaffen tot jouw gegevens als dat nodig is. Jouw professional houdt een dossier van jou bij in het systeem van haar eigen organisatie. Professionals van een andere organisatie kunnen daar niet bij komen, ook niet voor vervanging.
 • Wanneer (een deel van) de hulpverlening buiten Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid plaatsvindt, en hierbij gegevens gedeeld moeten worden, gebeurt dit in het kader van een verwijzing, toestemming of een wettelijke verplichting.
 • Het actieplan dat Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid bijhoudt, wordt bijgewerkt naar aanleiding van evaluatie met jouw professional. Het actieplan wordt geëvalueerd middels een evaluatieverslag. De evaluatie vindt altijd samen met jou plaats en je ontvangt ook altijd een kopie van de rapportage. Naar aanleiding van de evaluatie kan de hulpverlening anders worden ingericht of worden beëindigd.
 • Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming en ook niet van ‘profilering’ op basis van je gegevens.
 • De AVG geeft aan dat de toestemming die je geeft moet worden vastgelegd. Jouw professional bespreekt met jou hoe je dit kunt doen.
 • Een gegeven toestemming kun je altijd intrekken.
 • Op grond van een wettelijk meldrecht hebben wij de mogelijkheid om zonder toestemming gegevens te delen met organisaties als Veilig Thuis en/ of de Raad van de Kinderbescherming.

 • Administratieve gegevens, zoals je naam, adres, geboortedatum, BSN en e-mailadres;
 • Naam (of namen) en adresgegevens van jouw ouder(s) of verzorger(s);
 • Gezag gegevens en of sprake is van een juridische maatregel;
 • Het gezins- en actieplan;
 • De hulpvraag, de afspraken en de doelen;
 • (Gespreks)verslagen;
 • Correspondentie.

Deze gegevens worden volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard, of zoveel langer als nodig in het kader van goed hulpverlenerschap.

 • Ten behoeve van beleidsinformatie voor de overheid zullen er persoonsgegevens van jou en van betrokken gezinsleden worden verstrekt aan het Centraal Bureau Statistiek (CBS). De levering en verwerking van deze gegevens is strikt geregeld in de Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit van de Jeugdwet. Daarin is bepaald welke persoonsgegevens verwerkt mogen worden en met welk doel. Daarnaast regelt de CBS-wet op welke wijze het CBS de gegevens mag verwerken en welke voorschriften van toepassing zijn als het gaat om het publiceren van deze gegevens.
 • In het kader van de toeleiding tot jeugdhulpverlening en beleidsontwikkeling kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.
 • Alleen die persoonsgegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze gegevens worden verstrekt. Andere dan de genoemde partijen zullen zonder jouw toestemming of zonder een wettelijke grondslag geen inzage krijgen in jouw persoonsgegevens.

De organisaties die deel uitmaken van het Jeugdteam Hoeksche Waard treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de door hen verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen omvatten onder meer het volgende:

 • Organisatorische maatregelen toegangsbeveiliging op basis van need-to-know- principe;
 • Er wordt bijgehouden wie toegang heeft (gehad) tot je gegevens via een inlogsysteem;
 • Alle professionals zijn op grond van de beroepscode gebonden aan een geheimhoudingsverplichting.

 • Je hebt het recht om inzage te vragen in je persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van het recht op inzage, dan kun je dat aangeven bij je professional, die jou vervolgens aangeeft wat je hiervoor moet doen.
 • Als je vindt dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn en je deze wilt laten wijzigen, of je wilt je gegevens laten verwijderen of beperken, overleg dit dan met je professional.
 • Je hebt het recht om persoonsgegevens die je zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie. Dit betreft het recht op ‘dataportabiliteit’.
 • Bij het uitoefenen van je rechten kan een legitimatie (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) worden gevraagd, want wij willen niet dat iemand anders zich voordoet als jou en dan inzage krijgt in jouw gegevens. Legitimatie gebeurt persoonlijk of via beeldbellen. Stuur in geen geval een kopie legitimatie naar ons op.

Bovenaan in deze privacyverklaring kun je zien welke organisaties het Jeugdteam Hoeksche Waard vormen. De gemeente Hoeksche Waard is opdrachtgever van Jeugdteam Hoeksche Waard. Jouw professional is in dienst van één van deze instellingen. Als je eigen professional afwezig is of niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in verband met vakantie of nascholing, kun je terecht bij een vervangende professional (van de instelling  waar jouw professional in dienst is).

Klacht in de fase van toelating

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens in de fase van toeleiding, kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van gemeente Hoeksche Waard via fg@gemeentehw.nl.  

Klacht in de fase van hulpverlening

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens in de fase van hulpverlening waar je niet met je professional uitkomt, kun je contact opnemen met de moederorganisatie van de contactpersoon van het jeugdteam via onderstaande links.

Ook kun je je bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de website ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.