Meest gestelde vragen

Voor opvoedvragen of – problemen, psychische problematiek of verstandelijke beperking en/of logeeropvang voor kinderen die permanent toezicht nodig hebben (meer dan gebruikelijke zorg) kunt u terecht bij Jeugdteam Hoeksche Waard.

Telefoon: 088-123 99 25
Mail: info@jeugdteamHW.nl
Website: www.jeugteamHW.nl
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Ja. U kunt ook via een verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts terecht komen bij een jeugdhulpaanbieder. Ook dan overlegt de jeugdhulpaanbieder met u en uw kind om te bepalen welke hulp nodig is.

Het jeugdteam vraagt gezinnen om zoveel mogelijk eerst zelf te kijken naar oplossingen met hulp van het sociale netwerk.

Het netwerk is belangrijk om de jeugdhulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind/gezin te laten plaatsvinden. Zo nodig, kan het jeugdteam een helpende hand bieden om samen met het netwerk te kijken welke oplossingen op eigen kracht of met hulp van vrijwilligers mogelijk zijn.

Als er hulpvragen overblijven of wanneer de vraag van een kind/gezin zodanig is dat er professionele jeugdhulp nodig is, dan kan er specialistische jeugdhulp bijgehaald worden.

Het wettelijk recht op zorg wordt vervangen door een plicht voor gemeenten om jeugdhulp te bieden. Dit betekent dat de gemeente het mogelijk moet maken dat kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, jeugdhulp ontvangen.

Nee, ouders van kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

In het geval van inzet Jeugdhulp in ‘Zorg in natura’ (ZIN) betalen ouders van kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. In het geval van inzet jeugdhulp via een Persoonsgebonden budget (PGB) kan er soms wel sprake zijn van een eigen bijdrage. Vraag dit goed na bij uw betrokken jeugdprofessional.

Het is mogelijk onder voorwaarden gebruik te maken van een vervoersregeling naar en van de locatie waar jeugdhulp geboden wordt. De professionals van het jeugdteam stellen vast of een vervoersregeling noodzakelijk is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het jeugdteam.

De regels rond het aanvragen van een Persoongebonden budget (PGB) zijn constant in beweging. Wilt u meer weten over PGB, neem dan contact op met het jeugdteam.

Of u jeugdhulp krijgt en hoe deze eruit zal zien in uw nieuwe woongemeente is niet op voorhand te zeggen. Ons advies is om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw nieuwe woongemeente en het jeugdteam waar u contact mee heeft.

Als de gescheiden ouders in verschillende gemeenten wonen en uw kind bij beide ouders woont, is de gemeente waar het kind het hoofdverblijf heeft verantwoordelijk.

Wanneer het niet duidelijk is waar het hoofdverblijf is, moet dit worden aangewezen. De rechter kan bij de scheidingsuitspraak het hoofdverblijf bepalen. Als het hoofdverblijf niet door de rechter is bepaald, geven de ouders aan wat het hoofdverblijf van hun kind is.

Voor opvoed- en opgroeivragen kunt u terecht bij Jeugdteam Hoeksche Waard.

Als een kind of gezin meerdere hulpvragen heeft, dan worden deze in samenhang aangepakt. Het gezin maakt samen met de begeleider uit het jeugdteam daarom één plan van aanpak.

De begeleider kan zelf de nodige hulp bieden en indien nodig andere hulp erbij halen. Waar of door wie het kind ook geholpen wordt, de begeleider van het gezin blijft altijd betrokken als aanspreekpunt.

Dit is in feite de kern van de aanpak ‘één gezin, één plan, één begeleider’. De gemeente wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die zij krijgen van verschillende hulpverleners beter op elkaar wordt afgestemd.