Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan kunt u samen met familie en vrienden maken. Dit helpt u om zicht te krijgen op wat er goed gaat in uw gezin en waar u, uw gezin en de mensen uit uw omgeving zich zorgen om maken. Met elkaar bedenkt u mogelijke oplossingen.

U kunt het volgende in het familiegroepsplan opnemen:

  • wat u zelf kunt doen;
  • wat u met behulp van mensen uit uw omgeving kunt doen;
  • welke professionele hulp u eventueel nodig heeft;
  • wat u uiteindelijk wilt bereiken.

Het is niet verplicht om een familiegroepsplan te maken. Indien u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, stelt het jeugdteam samen met u een actieplan op.

Indien u een aanvraag voor een individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet doet bij het jeugdteam, dient uw aanvraag te voldoen aan artikel 7 van de ‘Nadere Regels Jeugdhulp’, ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid. U vindt hier meer informatie om te zien waar uw aanvraag aan dient te voldoen. Een medewerker van het jeugdteam bespreekt het familiegroepsplan met u. Daarna volgt in samenspraak met u het advies. Het is mogelijk dat het advies van het jeugdteam niet overeenstemt met uw vraag. 

U kunt voor het schrijven van dit plan hulp vragen. Bijvoorbeeld bij de jeugdteams van de Hoeksche Waard of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE Zuid-Hollandse Eilanden, beiden te bereiken via 088-6471818.

Voor het schrijven van het familiegroepsplan kunt u gebruik maken van een voorbeeld familiegroepsplan. Heeft u interesse in dit voorbeeld? Neem dan contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren, zie de pagina ‘Contact‘ op deze website.

Bij uw aanmelding per telefoon of via de website kunt u vermelden dat u een familiegroepsplan heeft opgesteld of wilt opstellen. U kunt het familiegroepsplan verstrekken aan een jeugdprofessional bij de kennismaking.

Volgens de Jeugdwet kunt u in de volgende situaties geen familiegroepsplan indienen:

  • Als een gecertificeerde instelling (zoals in onze regio JB West, William Schrikker of het Leger des Heils) een voogdijmaatregel uitvoert nadat het ouderlijk gezag door de rechter is beëindigd;
  • Er jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een gecertificeerde instelling; in dit geval moet een strafrechtelijk vonnis uitgevoerd worden;
  • Een gecertificeerde instelling in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) of een jeugdhulpaanbieder constateert dat sprake is van concrete bedreigingen in de ontwikkeling van het kind, dan wel dat de belangen van het kind anderszins geschaad worden.